logo

C/ Pare Font, 142 08223 TERRASSA (Barcelona) Tel. 902 196 857 · Fax. 937 330 861 email: info@catvalles.com

Menú
Idioma
Català Castellano

  Inici
  Qui som ?
  Alta nou usuari
  Contracte de Manteniment
  Qualitat ISO 9001
  Política de Privacitat
  No parli amb extranys
  Urgències
  Ajuda

El Temps


Avís d'avaria
Enviar un avís d'avaria

Treball
Vols treballar amb nosaltres?
Envians el teu CV a:

info@catvalles.com


Productes del seu interès
En construcció

Informació
  Informació a l'usuari
  Informació Tècnica
  Preguntes Frequents

Usuari
Nom de usuari

ContrasenyaContracte de manteniment de calderes domèstiques i Industrials.

28 març de 2001
Autor:  C.A.T. Vallès

Contractes de Manteniment

Obligatorietat del manteniment:

Segons la Normativa del REIAL DECRET 1027/2007 del 20 de Juliol. Reglament d’instal·lacions tèrmiques, R.I.T.E.  I.T 3.3, Aquesta instrucció tècnica conté les exigències que han de complir les instal·lacions tèrmiques amb la fi d’assegurar el funcionament a lo llarg de la seva vida útil, es faci amb la màxima eficiència energètica, garantitzar la seguretat i la durabilitat i la protecció del medi ambient així com les exigències establertes en el projecta o memòria tècnica de la instal·lació final realitzada Instal.lacións domestiques amb aparells de gas amb potència inferior a 70KW , és obligat fer-li una revisió cada dues temporades. Les calderes d'ùs doméstic solen oscilá entre el 15Kw i 69Kw de potència.

Per estar amb tranquilitat i seguretat tot l'any...

 I.T 3.3 PROGRAMA DE MANTENIMENT PREVENTIU Les instal·lacions tèrmiques es mantindran d’acord amb les operacions i periocitats contingudes en el programa de manteniment preventiu establert en el manual d’us i manteniment que seran almenys les indicades a la taula 3.1 per instal·lacions de potencia nominal menor o igual que 70Kw o major de 70Kw.


TABLA 3.1 Operacions de manteniment preventiu i la seva periocitat.

                                                                                                                           
5. Comprovació i neteja si procedeix, del circuit de fums de les calderes.          
6. Comprovació i neteja, si procedeix, de conductes de fums i xemeneies.         
7. Neteja del cremador de la caldera.                                                                
8. Revisió del vas d’expansió.                                                                              
9. Revisió dels tractaments d’aigua.                                                                   
10. Comprovació del material refractari,                                                             
11. Comprovació de l’estanquitat i tancament entre cremador i caldera.                  
12. Revisió general de las calderes de gas.                                                         
13. Revisió general de les calderes de gas- oli.                                                    
14. Comprovació de nivells d’aigua a circuits.                                                      
15. Comprovació d’estanqueïtat de circuits i canonades.                                        
16. Comprovació de vàlvules d’interceptació.                                                        
17. Comprovació i tarat d’elements de seguretat.                                                   
18. Revisió i neteja dels circuits d’aigua.                                                               
19. Revisió i neteja dels filtres d’aire.                                                                  
20. Revisió de les bateries d’intercanvi tèrmic.                                                       
27. Revisió de bombes i ventiladors.                                                                    
28. Revisió del sistema de prepararació d’ACS.                                                     
29. Revisió del estat de l’aïllament tèrmic.                                                            
31. Revisió d’aparells exclusius de prepararació d’ACS de pot. <24,4Kw.

IT.3.4 PROGARMA DE GESTIO ENERGETICA
IT.3.4.1 Avaluació periòdica del rendiment dels equips generadors de calor.

L’empresa mantenidora realitzarà un anàlisis i avaluació periòdica del rendiment dels equips generadors de calor en funció
de la seva potència tèrmica nominal instal•lada mesurant i registrant els valors d’acord amb les operacions periòdiques indicades a la taula 3.2 que s’hauran de mantenir dintre dels limits de la IT 4.2.1.2a, que diu que en les successives inspeccions o mesures de rendiment tindran un valor no inferior a 2 unitats amb respecte al determinat en la posada en servei.

TABLA 3.2, Mesures de generadors de calor.

                       Mesures de generadors de calor  
                                                                      
1. Temperatura o prensió del fluid portador a l’entrada i sortida del generador de calor.           
2. temperatura ambient del local  o sala de maquines.                                                             
3. Temperatura del gasos de combustió.                                                                                        
4. Contingut de Co i Co2 en els productes de combustió.                                                                
5. Índex d’opacitat dels fums en combustibles sòlids o líquids.
   i contingut de partícules sòlides en combustibles sòlids.                                                     
6. Tiratge a la caixa de fums de la caldera  

                                                                        
MANTENIMENT ADICIONAL

Neteja d'equip
Neteja del cremador
Comprovació/segellat tub xemeneia
Comprovació tir xemeneia
Estat general de l'aparell
 
COMPROVACIÓ GAS

De la clau de pas fins aparell
Unions del mecanisme
Control d'encesa
Seguretat de bloqueig
Seguretat de temperatura
Detector de tir
Pressostat de tir
Bugies
 
COMPROVACIÓ AIGUA (estanquitat i seguretat)

Control fuites a l'equip
Unions del mecanisme
Control pressostat o detector manca d'aigua
 
CONTROL I REGULACIÓ

Tolerància del manòmetre
Tolerància del termòmetre
Tolerància del termòstat d'ambient
 

Per saber l'import d'aquest manteniment, que inclou totes les intervencions de mà d'obra i desplaçaments que tingui durant tot l'any en vigor (recanvis no inclòsos) o ho podeu saber enviant un e·mail a info@catvalles.com o be trucant al 902 196 857 demaneu per el departament de contractes i us informaran del seus avantatges.

 

 

1 Comentaris
Comentari més recent: 13/02 10:35
 
Cercar a Internet


Cercar a CatVallès

Cerca avançada

Certificacions

 
 
Contracte de manteniment de calderes domèstiques i Industrials. | Sortir | 1 Comentaris | Cercar
 

Información y precios
Autor: [isiterca] el 13 febrer de 2014
Desearia saber el precio anual del contrato de mantenimiento de la caldera Villant.
Mis números de teléfonos son: 937330992 y 653965560
Mi correo; istercas@me.com e isidroterca@yahoo.es
Un afectuoso saludo
Isidro

[ Respondre ]